Algemene Voorwaarden van IJreka B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen gesloten en eventueel nog te sluiten overeenkomsten, strekkende tot verkoop en levering van zaken en het uitvoeren van werkzaamheden zoals reparatie, onderhoud, montage en installatie door IJreka B.V. De partij die de onderhavige voorwaarden hanteert zal hierna worden aangeduid als “de leverancier”; de wederpartij van de leverancier zal worden aangeduid als “de afnemer”.

1.2 Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door de leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van zaken in de door de leverancier verzonden bescheiden, alsmede verstrekte monsters beogen slechts een algemeen beeld van de producten en/of onderdelen van door de leverancier te fabriceren en/of te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden te geven en zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het de afnemer uitdrukkelijk verboden om de door de leverancier verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen en monsters te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Op eerste verlangen van de leverancier en/of in geval geen overeenkomst tot stand komt tussen partijen of de afnemer deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk aan de leverancier te worden geretourneerd.

2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt de leverancier ten aanzien van maten, hoeveelheden, gewichten en kleuren van alle door de leverancier te leveren zaken steeds de gebruikelijke spelingen/toleranties voor. Voor zover (delen van) zaken zijn gefabriceerd door derden, behoudt de leverancier zich de spelingen/toleranties voor, zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikant(en). Afwijking van de geleverde zaken van de afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren in de door de leverancier verzonden bescheiden alsmede van monsters geven nimmer grond tot reclame.

2.5 Tenzij anders overeengekomen, wordt standaard documentatie, waaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, instructies en testcertificaten op verzoek kosteloos toegezonden.

2.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de door de leverancier opgegeven prijzen en uurtarieven voor levering af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief plaatsings- (graaf-, verankerings- en funderings-)kosten. Voorts zijn de door de leverancier opgegeven prijzen van zaken, tenzij anders overeengekomen exclusief de kosten van montage/installatie. De door de leverancier opgegeven prijzen en uurtarieven gelden ook voor reparaties.

2.7 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan fabrieks- en/ of importeursprijzen, invoerrechten, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien de leverancier de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat de leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

2.8 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door de directie van de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.9 De leverancier is gerechtigd om administratiekosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Inhoud en omvang van de werkzaamheden

3.1 Een verkoop-/leveringsovereenkomst omvat de zaken, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging. Ingeval van uit te voeren onderhoudsinstallatie, montage- en/of reparatiewerkzaamheden omvatten de werkzaamheden datgene wat is omschreven in de opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Inspanningsverbintenis

4.1 Indien de leverancier overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden sluit, verplicht de leverancier zich om zich in te spannen om de te verrichten werkzaamheden zo goed en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Op het resultaat van de ter zake door de leverancier uit te voeren werkzaamheden kan de leverancier geen enkele garantie verstrekken.

Artikel 5: Levering, risico en leverings- en reparatietijden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af fabriek: transport van de zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook indien de leverancier voor transport zorgdraagt.

5.2 Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage en/of installatie dient de leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet de leverancier een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.3 Zaken gelden ten aanzien van levertijd als geleverd wanneer ze voor verzending gereed zijn, één en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de leverancier tot nakoming van zijn eventuele montage/installatieverplichtingen.

5.4 Indien de afnemer weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de afnemer niet in acht genomen wordt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de afnemer.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum geschieden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan, tenzij op de factuur anders staat vermeld. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit aan de afnemer in rekening is gebracht, derhalve binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zal, ingeval van leveranties boven € 000,- de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in twee termijnen: 50% uiterlijk binnen 8 dagen bij de totstandkoming van de overeenkomst; 50% uiterlijk binnen 30 dagen na levering. Leverancier is niet gehouden tot levering zolang de eerste termijnnota niet betaald is. Leverancier is dan eveneens gerechtigd om onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Indien de afnemer niet binnen 30 dagen na factuurdatum, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is de leverancier gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand - of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is - ingaande 14 dagen na factuurdatum of de overeengekomen uiterste betalingsdatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is de leverancier bovendien gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op ten minste 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,-.

6.4 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier te zijner keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst gedurende maximaal zes maanden op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van de leverancier om betaling te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of terzake van de wel door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke de leverancier op de afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

6.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten in geval de afnemer op verzoek en ten genoegen van de leverancier zekerheid dient te stellen voor de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en de afnemer in gebreke is met de verzochte betaling en/of zekerheidsstelling. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft de leverancier het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

6.6 Door de afnemer aan de leverancier gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter voldoening van kosten, rente en vervolgens de hoofdsom van de oudste vordering.

Artikel 7: Ontbinding

7.1 Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de leverancier richt, zal de afnemer te allen tijde de leverancier eerst schriftelijk in gebreke stellen en de leverancier een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

7.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 8: Annulering

8.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de afnemer van de door hem geplaatste opdracht/order kan alleen plaatsvinden met toestemming van de leverancier. Indien de leverancier akkoord gaat met de annulering, zulks zonder dat er sprake is van verzuim aan zijn zijde, heeft de leverancier steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op ten minste 25% van de prijs (inclusief BTW) die de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan de leverancier had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door de leverancier verrichte prestaties en heeft de leverancier onverkort recht op betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1 De afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door de leverancier geleverde of nog te leveren zaken. De leverancier blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer de vorderingen van de leverancier ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. De leverancier blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

9.2 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Voorts is de afnemer, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde zaken aard- en nagelvast in de grond of anderszins te bevestigen.

9.3 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens de leverancier niet nakomt, is de leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt de leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Alle kosten van terugname zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.

9.4 De leverancier verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van de leverancier, ten behoeve van andere aanspraken die de leverancier op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van de leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 10: Reclames en keuring

10.1 Zodra de zaken door de afnemer zijn ontvangen, danwel de opdracht door de leverancier is uitgevoerd, dient de afnemer vast te stellen of de zaken danwel de opgedragen werkzaamheden in elk opzicht in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de in de opdracht omschreven specificaties en eisen.

10.2 Eventuele reclames, zowel ten aanzien van geleverde zaken als ten aanzien van de door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk ontvangst van de zaken, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, zulks met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde. Indien deze termijn zonder reclames is versteken worden de zaken, werkzaamheden en facturen geacht te zijn geaccepteerd. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ingebruikname door de afnemer van de gerepareerde zaken, wordt voorts het gedeelte van het werk hetwelk in gebruik is genomen als (op)geleverd beschouwd.

10.3 Eventuele reclames ten aanzien van direct waarneembare onvolkomenheden of tekorten van door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden, geleverde zaken alsmede reclames ten aanzien van aan emballage opgetreden beschadigingen, kunnen slechts in aanmerking worden genomen, indien van de reclame terstond aantekening is gemaakt op het desbetreffende vervoersdocument.

10.4 Kleine, niet essentiële onvolkomenheden, incl. kleine naleveringen, vormen geen reden voor de afnemer om goedkeuring aan de werkzaamheden te onthouden. Voornoemde gebreken zullen door de leverancier zo spoedig mogelijk worden hersteld.

10.5 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens de leverancier op te schorten.

10.6 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 11: Medewerking door de afnemer en inschakeling van derden

11.1 De afnemer zal de leverancier steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer verschaft in ieder geval tijdig informatie met betrekking tot de indeling van de speelplek en het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken Aanmelding bij KLIC minimaal 3 werkdagen voor de opgraafwerkzaamheden aanvangen, is vereist).

11.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier staan, of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier in rekening worden gebracht.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de leverancier bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

11.4 Montage en/of installatie behoort alleen tot de levering indien dit schriftelijk overeengekomen is. Indien de montage en/of installatie is overeengekomen en tot de opdracht behoort, dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat:

  • de speelplek voor de plaatsing vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal, zoals schors, parelgrind, speelzand e.d.;
  • het op de speelplek aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd;
  • de speelplek goed bereikbaar is voor het transportmiddel van de leverancier;
  • de speelplek is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen;
  • materialen worden afgevoerd, behoudens verpakkingsmaterialen van de geleverde zaken, die door de leverancier worden afgevoerd;
  • voor aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens de afnemer aanwezig is om een juiste plaatsing te realiseren;
  • de geleverde zaak niet eerder in gebruik wordt genomen dan dat een valdempende ondergrond is aangebracht.

11.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de afnemer verantwoordelijk voor de ondergrond onder en rondom de te leveren zaak. De ondergrond dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de normen. De leverancier zal de afnemer informatie verstrekken omtrent de valhoogten en de veiligheidsruimten van de te leveren zaken.

Artikel 12: Meerwerk

12.1 Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 11 leidt tot meerwerk c.q. meerkosten en zal als zodanig aan de afnemer in rekening worden gebracht.

12.2 Hiernaast wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 13: Garantie

13.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat de leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de constructie van door hem geleverde zaken als voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte materialen. De garantie houdt in dat de leverancier alle gebreken in het materiaal en/of de constructie van de geleverde zaken, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 10 jaar na de levering als bedoeld in artikel 5 zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie, danwel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, dan wel onjuiste uitvoering, door de leverancier zullen worden hersteld c.q. geheel of gedeeltelijk zullen worden vervangen, zulks ter keuze van de leverancier, waarbij de met de garantiewerkzaamheden gemoeide materiaalkosten conform de navolgende percentages voor rekening van de leverancier zullen komen: 1e jaar 100%, 2e jaar 90%, 3e jaar 80%, 4e jaar 70%, 5e jaar 60%, 6e jaar 50%, 7e jaar 40%, 8e jaar 30%, 9e jaar 20%, 10e jaar 10%. Alle overige kosten, zoals transport-, reis- en (de)montagekosten, komen voor rekening van de afnemer.

13.2 De leverancier verleent 1 jaar volledige garantie op de montage- en/of installatiewerkzaamheden, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, indien uitgevoerd door de leverancier of onderaannemer van leverancier.

13.3 Voor geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie alsmede voor lak- en houtbescherming gelden in afwijking van artikel 13.1 uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen.

13.4 Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden de leverancier op geen enkele wijze en kunnen de leverancier derhalve nimmer worden tegengeworpen.

13.5 Op geleverde gebruikte zaken wordt overigens geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.6 Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.

13.7 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage of doordat de van toepassing zijnde normen niet zijn toegepast, bij onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, vandalisme, onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden, althans niet door de leverancier zijn gewijzigd, behoudens indien dit laatste met de leverancier uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.8 De garantie vervalt indien de beschermende oppervlaktebehandeling in een te grote mate is weggenomen door beschadiging of onvoldoende onderhoud en hierdoor nieuwe aantastingsvlakken zijn ontstaan.

13.9 De garantie vervalt voorts bij toepassing van het materiaal in contact met zout-, brakwater of chemicaliën, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.10 De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.

13.11 Indien de leverancier ter voldoening van zijn garantieverplichting de zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom.

13.12 De garantie geldt slechts, indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

13.13 Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door de leverancier volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van (medewerkers van) de leverancier, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

14.2 De leverancier is behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan.

14.3 Ingeval niettegenstaande de in artikel 14.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid terzake van indirecte schade op de leverancier mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door de leverancier verrichte werkzaamheden of die door de leverancier geleverde zaken ten aanzien waarvan de leverancier schadeplichtig is.

14.4 Indien en voor zover er een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van de leverancier, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting), bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de leverancier in de periode van 1 jaar voorafgaande aan het verzuim.

14.5 Adviezen en gegevens met betrekking tot te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de leverancier naar beste weten verstrekt. De leverancier aanvaardt voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de afnemer te worden bevestigd en getest.

14.6 Voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten, ook door hun opzet of grove schuld, is de leverancier niet aansprakelijk.

14.7 Voor schade veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gebruikte hulpzaken, zoals materialen of gereedschappen, is de leverancier niet aansprakelijk.

14.8 De afnemer vrijwaart de leverancier volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, zowel materiële als immateriële, welke deze derden mochten lijden in verband met door de leverancier verrichte werkzaamheden en/of door de leverancier geleverde zaken. De medewerkers van de leverancier en door de leverancier ingeschakelde hulppersonen worden in deze eveneens als derden aangemerkt.

14.9 De vordering tot schadevergoeding en/of herstel en/of vervanging vervalt na verloop van 1 jaar nadat de schade en/of het gebrek door de afnemer is onderkend danwel redelijkerwijs had kunnen worden onderkend.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van de leverancier ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door de leveranciers van de leverancier, stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, zodanige weersomstandigheden dat montage en/of installatie niet normaal realiseerbaar of verantwoord is, etc.

15.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van de leverancier is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is de leverancier verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1 De afnemer is verplicht redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de eventueel van de leverancier te ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1 De met de afnemer gesloten overeenkomsten houden op geen enkele wijze overdracht van intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten en/of andere rechten) aan de afnemer in. Openbaarmaking en/of gehele of gedeeltelijke overname, bewerking en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook of enige andere wijze van beschikking, enige ter kennisbrenging aan derden daaronder begrepen, kan niet plaatsvinden, dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

17.2 De afnemer staat ervoor in, dat de leverancier door het uitvoeren van enige aan hem verstrekte opdracht geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die terzake hiervan worden gemaakt. De afnemer zal de leverancier alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk. Voorts staat de afnemer ervoor in dat niet door de leverancier aangebrachte wijzigingen van een door de leverancier verkochte en geleverde zaak en/of toepassing door de afnemer van die zaak op een andere wijze dan door de leverancier voorgeschreven danwel integratie van de zaak met niet door de leverancier geleverde zaken, geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendommen van derden. De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die terzake hiervan worden gemaakt. De afnemer zal de leverancier alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

Artikel 18: Overdracht van rechten

18.1 De leverancier is gerechtigd om de met de afnemer gesloten overeenkomst over te dragen aan een derde. De afnemer verleent bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de leverancier is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.